Политика за поверителност

Блогът се намира на следния адрес: https://alesla.home.blog/

Настоящият документ, озаглавен „Политика за поверителност (защита на личните данни)“ (наричан за краткост по-долу „Правилата“) урежда процедурите по отношение на обработването на лични данни, получавани в процеса на взаимодействие с нейните членове, партньори, контрагенти, експерти и всички други заинтересовани страни (наричани за краткост по-долу „потребители“).

В Правилата се съобразяват всички изисквания на Общия регламент за защита на данните 2016/679 (GDPR) при съблюдаване на принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

Моля внимателно да прочетете информацията в Правилата, която е изключително важна с оглед защита на Вашите права и законни интереси, във връзка с обработването на личните Ви данни. В случай, че при запознаването си с тях възникнат въпроси, не се колебайте да се свържете с администратора на ел. адрес: alex49136@gmail.com

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава едно или повече физически лица, което определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от съгласно правото на Европейския Съюз или правото на Република България;

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Характеристики на Политика за поверителност

Политиката за поверителност се отнася до обработването на лични данни, извършвана по отношение на нейните потребители, в случаите когато те имат достъп, влизат в контакт или използват нейната електронна страница или нейните услуги. Когато се налага администраторът да обработва лични данни той гарантира стриктното спазване на всички законови изисквания за обработването на лични данни и съответно защитата правата на техните носители.

Информацията, която Администраторът събира автоматично

Сайтът използва „бисквитки“ и други технологии, чрез които гарантира, че всеки, който ги използва, получава най-добрата услуга. Когато потребителят посещава електронните страници, се събират определени данни, свързани с неговото устройство – като например IP адреса на устройството, препращащия уебсайт, кои интернет-страници посещава – устройството и времето, през което неговото устройство посещава съответната интернет-страница. В тази връзка, Администраторът поема ангажимент, че няма да използва „бисквитки“, за да събира лични данни за потребителите. Те следва да имат предвид, обаче, че ако те искат да ограничат или блокират „бисквитките“, зададени от тези платформи, могат да го направят чрез настройките на браузъра си или да изберат да инсталират добавката на браузъра за изключване на Google Analytics’ opt – out browser add-on. Следва да се съобразят с това, че ограничаването на „бисквитките“ може да доведе до липса на пълен достъп до всички функционалности, налични на страницата.

Обработване на личните данните

Администраторът обработва личните данни на своите потребители при, по повод или във връзка с предоставяне на информация, или услуга чрез интернет-страницата си, или чрез друг вид комуникация:

 • Като при всеки един случай – администриране на интернет-страницата си, предоставяне на услуги или по друг повод или начин, гарантира спазването на всички горепосочени принципи;
 • С оглед опазване сигурността при обработването на личните данни на своите потребители, Администраторът гарантира, че ще използва личните данни, съобразявайки се с принципите за съотносимост на обработката с целите; точност и актуалност; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението; отчетност; цялостност и поверителност; съгласие на потребителите за обработването на данни;
 • Въпреки спазването на горепосочените принципи Администраторът си запазва правото да обработва лични данни във всички случаи, предвидени от закона или в изпълнение на съдебно разпореждане, във връзка с оповестявания за националната сигурност или правоприлагането;
 • Независимо от всички тези ангажименти, всеки един наш потребител, по всяко време, сега или по-късно, може да се откаже от даденото вече информирано изрично съгласие за обработването на личните му данни като ни изпрати съобщение на електронния ни адрес: alex49136@gmail.com

Независимо от горното, с оглед спазване на законови или договорни задължения, изпълнение на разпореждания на съдебни или държавни органи, на Администратора може да се наложи да запази и използва личните данни, с които разполага;

Списък с права на потребителите

Основните права, с които разполага всеки от потребителите, чийто данни се обработват от Администратора (някои вече посочени подробно по-горе) са както следва:

 1. Право на достъп на потребителите до отнасящите се за тях данни;
 2. Право на коригиране;
 3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 4. Право на ограничаване на обработването;
 5. Право на преносимост на данните;
 6. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;
 7. Право на защита по съдебен и административен ред  (право на подаване на жалба до надзорен орган;  право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни);
 8. Право на обезщетение за претърпени вреди;
 9. Право на оттеглянето на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.

Упражняването на всяко едно от тези права се осъществява при съобразяване с конкретните условия и обстоятелства при обработването на личните данни от Администратора за всеки един потребител.

Свързани интернет страници

За удобство на своите потребители, на интернет-страницата на блога могат да бъдат направени хипервръзки, чрез които те да могат да свързват с други интернет-страници. Администраторът не носи отговорност за Политиките за поверителност на тези свързани интернет-страници и съдържащата се или изискуемата на тях информация (лични данни). В тази връзка, се препоръчва на всеки потребител, чийто лични данни могат да бъдат предмет на обработка, по какъвто и да е начин, да потърси и внимателно да се запознае с политиката за поверителност на тези свързани интернет-страници, за да се убеди, че личните му данни, се обработват при съобразяване на всички законови изисквания и гаранции за това.

Право за промени на политиката за поверителност

Администраторът постоянно се стреми и полага усилия за подобряване на всички свои дейности и услуги, в т.ч. и поддържането на своята интернет-страница. Това налага и нуждата от промяна (актуализация) на политиката си за поверителност, съобразно действащите законови изисквания. Във всеки подобен случай той поема ангажимент да уведоми своевременно всички свои потребители за направените промени по най-подходящ начин – чрез своята интернет-страница и/или чрез ел. съобщение или по друг начин.

При всеки случай, в който потребител на блога има въпроси, нужда от разяснение, както вече бе посочено по-горе, може да се свърже с нас на електронния ни адрес:  alex49136@gmail.com

Последна актуализация:

14 май 2021 г.